Cijfers & Letters

Mijn favoriete programma was vroeger Cijfers & Letters, met name wanneer het werd gepresenteerd door Maartje van Wegen of Bob Bouma (maar deze van Koefnoen is ook geniaal, vergeet vooral niet de aansluitende originele uitzending te kijken).
Ook bij pensioen, inkomen en verzuim draait het om cijfers en om letters (wetten). Op deze site zijn de meest relevante cijfers en wet- en regelgeving opgenomen:

ACTUELE CIJFERS

Pensioen
Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten
Fiscaal minimale AOW franchise vanaf 2005
Netto staffels 17 december 2014 4% rekenrente
Netto staffels 17 december 2014 3% rekenrente
Staffels 17 december 2014 3% rekenrente nettopensioen
Staffels 17 december 2014 4% nettolijfrente/-pensioen
Afkoop van kleine pensioenen
Factor A bij beschikbare premieregelingen
Factor A bij salarisdiensttijdregelingen
U-rendement vanaf 2005
Rekenrente waardeoverdracht
Marktrente

Lijfrente
Jaarruimte
Reserveringsruimte
Oudedagsreserve
Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers

Sociale en volksverzekeringen
Uitkeringen sociale en volksverzekeringen
Premies sociale en volksverzekeringen
Minimumloon


WET- EN REGELGEVING

Aow
Algemene Ouderdomswet
Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Anw
Algemene nabestaandenwet

Fiscale wetgeving
Wet Inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
Wet op de Loonbelasting 1964
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Besluiten, V&A en handreikingen belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen)

Pensioenwetgeving
Pensioenwet
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
Regeling voor berekening in geval van waardeoverdracht
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981
Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
Vaststelling modelformulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet op de medische keuringen
Wet op de medische keuringen

Wet op de Ondernemingsraden
Wet op de Ondernemingsraden

Gelijke behandeling
Algemene wet gelijke behandeling
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Besluit gelijke behandeling

Sociale wetten
Werkloosheidswet (WW)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
Ziektewet (ZW)
Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezeva)
Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting UWV
Wet arbeid en zorg (WAZO)

Burgerlijk Wetboek
Boek 1, Personen- en familierecht
Boek 6, Verbintenissenrecht
Boek 7, Bijzondere overeenkomsten